Gratis digitale downloads  

Ook in je vrije tijd kan je gebruik maken van digitale downloads!

Gratis digitale downloads (leerstof)

Via het Sprengen College kunnen leerlingen gratis leerstof downloaden. Wanneer er kosten aan zijn verbonden dan wordt dit aangegeven.i