Onderwijszorg arrangement extra extra info onderszoek(pakketten)

Maatwerktrajecten 2015 - 2018

Uiteraard levert het Sprengen College maatwerk bij alle arrangementen die zij leveren. Er zijn echter leerlingen waarbij geen van voorgaande arrangementen helemaal passend blijkt. Mocht dit voor uw leerling het geval zijn, neem dan contact op met het Sprengen College.

Wij zullen dan in samenspraak met u, kijken naar een passend onderwijs(zorg)traject voor de desbetreffende leerling. Specifiek aanbod, kosten en tijdsduur worden hierbij altijd in overleg afgesproken.

Beschikbare onderzoek(pakketten) bijlagen

Intelligentieonderzoek:

WAIS-IV-NL

De WAIS-IV-NL meet de algemene intelligentie, het IQ, van adolescenten en volwassenen. De vijftien subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.

De WAIS-IV-NL is een individueel toepasbaar klinisch instrument waarmee het intellectuele vermogen van adolescenten en volwassenen tussen de 16 en 84:11 jaar kan worden bepaald. De WAIS-IV-NL kan ingezet worden als psycho-educationele test, als hulpmiddel bij klinisch onderzoek en om neuropsychologische en psychiatrische stoornissen vast te stellen.

Tijdsduur:
180 minuten directe tijd
90 minuten indirecte tijd

Persoonlijkheidsonderzoek (CBSA, ZALC UCL)

CBSA

In kaart brengen van emotionele- en/of gedragsproblemen bij adolescenten.

De CBSA geeft op een gestandaardiseerde wijze inzicht in de manier waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij zijn eigen vaardigheden en adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat. De 35 items van de CBSA zijn onder te verdelen in zes subschalen: Schoolvaardigheden, Sociale acceptatie, Sportieve vaardigheden, Fysieke verschijning, Gedragshouding en Gevoel van eigenwaarde.

De vragenlijst is genormeerd voor zowel Vlaamse als Nederlandse adolescenten en kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek voor klinische doeleinden, voor psychodiagnostisch onderzoek door jeugdhulpverleningsinstellingen, door GGZ en bij evaluaties van therapeutische interventies. De CBSA kan de diagnostiek van adolescenten met emotionele- en/of gedragsproblemen op een objectieve manier ondersteunen.


Meten van de ego-ontwikkeling:

ZALC

De ZALC is de Nederlandstalige bewerking van Jane Loevingers, Washington University Sentence Completion Test of Ego Development (WUSCT). Het is een zinnenaanvullijst waarmee de psycho-sociale of sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren (8 t/m 25 jaar) kan worden gemeten. Op basis van 32 'itemscores' wordt één 'totaalscore' berekend, die indicatief is voor eht ego-ontwikkelingsstadium van het kind of de jongere. De ZALC maakt onderscheid tussen vijf ego-stadia: impulsief, zelfbeschermend, conformistisch, zelfbewust en verantwoordelijk. Op basis van een vergelijking met leeftijdsgegevens kan een indruk worden verkregen van de ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten. Er zijn zes verschillende versies van de ZALC: een versie voor 8-12-jarigen, 13-18-jarigen en 19-25-jarigen. Voor elke leeftijdsgroep is er een aparte versie voor meisjes/vrouwen en jongens/mannen.


UCL

Bepalen van de wijze waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen.


De UCL meet copinggedrag, dat wil zeggen de manier waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle situaties. Coping wordt hierbij opgevat als een persoonlijkheidsstijl. De UCL bestaat uit 47 items verdeeld over zeven schalen: Actief aanpakken, Palliatieve reactie, Vermijden, Sociale steun zoeken, Passief reactiepatroon, Expressie van emoties en Geruststellende gedachten. Alle items worden beoordeeld op een vierpuntsschaal: zelden of niet, soms, vaak, zeer vaak.


Tijdsduur:

Voor bovenstaande combinatie (CBSA, ZALC, UCL) van persoonlijkheidsvragenlijsten geldt:
25 minuten directe tijd
45 minuten indirect