Onderwijszorg arrangement  

Aanbod onderwijszorgarrangementen Sprengen College

Kort: wie zijn wij?

VSO het Sprengen College biedt Passend Onderwijs (Cluster 4, VSO-ZMOK) met een bijzonder neutrale grondslag. Het Sprengen College is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblematiek. Dermate ernstig dat deze leerlingen elders in onderwijssituaties, regulier en speciaal, uitvallen en thuis komen te zitten. Waar de zorg de ondersteuningscapaciteit van alle andere scholen overstijgt, komt het Sprengen College in beeld. Hierbij heeft tijdelijke begeleiding met terugplaatsing in een regulier of speciaal onderwijs de voorkeur.

Het Sprengen College biedt daarnaast onderwijs van VMBO tot en met VWO voor thuiszitters, veelal met behulp van online onderwijsprogramma's (IVIO@school). Docenten werken ambulant en komen bij de betreffende leerlingen thuis in eerste instantie. Daarbij is het opbouwen van vertrouwen het voornaamste doel. Op deze wijze wordt getracht de leerlingen 'open' te laten staan voor onderwijs. En uiteindelijk te bewegen richting onderwijs. Weer 'leren leren' is hierbij het uitgangspunt.

Het Sprengen College ziet het als haar verantwoordelijkheid om alle leerlingen optimale mogelijkheden te bieden om te komen tot leren.

   

Waar andere scholen geen mogelijkheden tot ondersteuning en onderwijs meer zien, begint het voor het Sprengen College.

Wat is onze ambitie?

Onze ambitie is alle leerlingen zorg te bieden, ook al is de complexiteit van de situatie en de problematiek nog zo groot. Ieder kind heeft recht op onderwijs en het Sprengen College wil de leerlingen waarbij dit recht dreigt te worden ontnomen, of al is ontnomen, onderwijs en ondersteuning bieden.

Met wie werken wij samen?

Als school zoeken wij structureel en intensief de samenwerking met onze ketenpartners. Dit om de zorg voor onze leerlingen zo veel mogelijk te optimaliseren. Ketenpartners waarmee wij samenwerken zijn onder andere:
Afdeling leerplicht van de gemeente, CJG gemeente, (School) maatschappelijk werk, polikliniek Accare, GGD/JGZ, diverse jeugdzorginstellingen in de regio (zowel residentieel als semi-residentieel), Politie, scholen voor PO en scholen voor VO, scholen voor speciaal onderwijs cluster 4, scholen voor speciaal basisonderwijs. MBO/ ROC Deltion College en het Sprengen College zoekt samenwerking met het MKB wanneer het gaat om het verzorgen van stages/ arbeidsplekken . Daarnaast kunnen verschillende samenwerkingsverbanden het Sprengen College inschakelen voor ondersteuning voor de eerder genoemde specifieke doelgroep.

Wat kunnen wij bieden?

De extra ondersteuning die nodig is voor de specifieke doelgroep waar het Sprengen College op gericht is, overstijgt de ondersteuningscapaciteiten van het reguliere onderwijs, maar ook die van het speciaal onderwijs. De basisondersteuning op het Sprengen College is daarom standaard extra ondersteuning gericht op de zeer zware individuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen met ernstige internaliserende en/of externaliserende gedragsproblematiek.

Deze zware ondersteuning is altijd op maat en individueel.

Het Sprengen College heeft specialisten in huis die veel ervaring hebben met deze specifieke doelgroep. Gedragsdeskundigen, maatschappelijk werk, didactische specialisten en medisch specialisten werken structureel samen met onderwijskundig personeel.   

Arrangementen

Om bovenstaande te concretiseren bieden wij in de huidige brochure een overzicht van de door het Sprengen College aangeboden (onderwijszorg)arrangementen. Omwille van het overzicht is ervoor gekozen de arrangementen te categoriseren in de volgende categorieën:

* Extra ondersteuning in het reguliere onderwijs
* Tijdelijke plaatsing buiten de school van herkomst
* Symbiose tussen het Sprengen College en andere vormen van onderwijs
* Arrangementen VSO (interne arrangementen)

Aanmeldprocedure

Gezien elke leerling die bij het Sprengen College wordt aangemeld voor onderwijs of een arrangement een unieke en vaak complexe achtergrond heeft, streeft het Sprengen College ernaar om de geboden zorg zo passend en individueel mogelijk te maken. Er wordt daarom altijd een intakegesprek gevoerd en er wordt een uitgebreide dossieranalyse gedaan om leerling -specifieke informatie te vergaren (profielschets). Indien gewenst of noodzakelijk kan deze intake aangevuld worden met een (psychodiagnostisch of didactisch)onderzoek of assessment waarbij het in kaart brengen van de specifieke onderwijsbehoeften centraal staat. Voor alle arrangementen die in deze brochure worden genoemd geldt dan ook dat deze altijd (op basis van de profielschets) worden voorzien van een passend plan, toegespitst op de individuele leerling en diens situatie.

Alleen op deze manier kan het onderwijs(zorg)klimaat van elke unieke leerling geoptimaliseerd worden.

Randvoorwaarden

Leerling-kenmerken/ondersteuningsvragen algemeen

Voor alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, kan gesteld worden dat er een aantal randvoorwaarden en ondersteuningsvragen algemeen geldend zijn. De leerling bezit namelijk de volgende kenmerken:
- De leerling is in staat om een (in grote of kleine mate) aangepast onderwijsprogramma te volgen in kleine groepen.
- Het onderwijsniveau kan liggen van VMBO-TL/HAVO tot VWO (bepaalde arrangementen kunnen ook door leerlingen van de lagere niveau's of MBO gevolgd worden).
- De leerling vertoont afwijkend gedrag in de huidige onderwijs situatie. Dit kan een (combinatie van) de volgende gedragingen zijn: Grensoverschrijdend gedrag, zeer teruggetrokken gedrag, gedrag waarmee de loopbaan van de leerling in het geding komt (ongeoorloofd verzuim, middelengebruik etc.) en/of gedrag waarmee de veiligheid van de leerling of medeleerlingen in gevaar komt.
- Er wordt gebruik gemaakt van een studiewijzer, aangeleverd door de school van herkomst. Hierin staat het studieplan (en daarbij behorende lesstof) van de leerling beschreven.
- De leerling heeft daarmee behoefte aan meer individuele zorg en aandacht, waarmee de ondersteuningsvraag van de school van herkomst overstegen wordt.

Aanbod algemeen

Wat betreft het aanbod dat door het Sprengen College gedaan wordt, geldt het volgende: Alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, bieden bepaalde randvoorwaarden in hun programma, ook al worden deze voorwaarden niet bij elk arrangement opnieuw aangehaald.

Alle arrangementen in deze brochure bieden de leerling:
- Het werken in kleine groepen (maximaal 8 leerlingen).
- In de brochure wordt herhaaldelijk gesproken over een 'OPP'. Hierbij geldt dat er voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn een 'plan van aanpak' gemaakt zal worden in plaats van een OPP.
- De arrangementen zijn vaak een tijdelijke oplossing voor een onhoudbare situatie op de school van herkomst, die is ontstaan en waarbij de desbetreffende leerling van onderwijs verstoken dreigt te raken.
- Er is een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een 'vangnetconstructie' te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg.   

Doel algemeen

Het doel van alle arrangementen is, naast hun specifieke subdoelen, te komen tot een zo normaal mogelijk functioneren in de maatschappij. De leerling moet zich binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij hoort logischerwijs ook dat er gekeken moet worden naar een passende onderwijsplek.

Wat betreft de financiering van de arrangementen

Zijn er twee manieren:

1
De leerling beschikt over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven voor langere of kortere periode. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend door de Commissie Toewijzing (CT) van het Samenwerkingsverband. Gezien het Sprengen College samenwerkt met meerdere Samenwerkingsverbanden (SWV's) kunnen de criteria en/of routes voor deze aanvraag verschillen. De aanvraag voor een TLV wordt gedaan door de school waar de leerling op dat moment aangemeld is of ingeschreven staat. Het Sprengen College kan in overleg eventueel ondersteunen bij het aanvragen van een TLV. Een TLV is geldig in heel Nederland.

2
Indien de leerling niet beschikt over een TLV en/of de leerling 20 jaar of ouder is, kan de school van herkomst of betrokken (AWBZ)instelling het arrangement inkopen voor de leerling.

Extra ondersteuning in regulier onderwijs

De 'Bosweek'/ Buitengewoonte

Ondersteuningsvragen:
- Het is van belang dat de leerling even in een 'andere omgeving' geplaatst wordt, anders dan de onderwijssituatie.
- De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie (zie pagina 3).
- Er ligt een concrete hulpvraag met betrekking tot inzicht verkrijgen in het sociaal-emotioneel en/of cognitief functioneren van de leerling.
- De school van herkomst heeft niet de faciliteiten en/of specialisaties in huis om een dergelijk onderzoek zelf uit te voeren.
- Leeftijd 12-20 jaar.

Aanbod
- De leerling zal een schoolweek (5 dagen), onder begeleiding, met een groep van 7 -8 leerlingen in het bos verblijven.
- De leerling zal zich in samenwerking met zijn groepsgenoten, met minimale middelen, moeten zien te redden.
- Of de leerling ingeschreven wordt bij het Sprengen College of niet, wordt in overleg met de school van herkomst of instelling besloten.
- Indien nodig; Door middel van observaties en gesprekken gedurende die week, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van cognitieve capaciteiten, sociaal-emotioneel welzijn en probleemoplossend vermogen.
- Het in kaart brengen van de specifieke onderwijsbehoeften van de desbetreffende leerling, in de vorm van een geschreven analyse die eventueel in een gesprek toegelicht kan worden (géén OPP).
- Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning.

Doel
- Het Sprengen College wil op zeer authentieke en grondige wijze kennis maken met een leerling, buiten de onderwijssituatie om.
- De leerling (en de school van herkomst) krijgt zo inzicht in zijn eigen kwaliteiten, valkuilen, grenzen en probleemoplossend vermogen.
- Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling.
- Doorstroom naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig).

Tijdsduur
Een schoolweek, 5 dagen.
Kosten
Informeer bij de heer P. van de Werfhorst (p.vandewerfhorst@sprengencollege.nl

Onderzoek(pakket) 1

Ondersteuningsvragen:
- De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie (Doel algemeen).
- Er ligt een concrete hulpvraag met betrekking tot inzicht verkrijgen in het sociaal-emotioneel en/of cognitief functioneren van de leerling.
- De school van herkomst heeft niet de faciliteiten en/of specialisaties in huis om een dergelijk onderzoek zelf uit te voeren.
- Leeftijd 12-20 jaar.

Aanbod
- Het Sprengen College streeft ernaar om, middels een combinatie van testen, te komen tot een beknopt doch integer beeld van de jongere.
   - Op basis van de specifieke hulpvraag van de school van herkomst:
      *Didactisch onderzoek en/of
      *Intelligentieonderzoek/ niveaubepaling ( WAIS IV) en/of
      *Persoonlijkheidsonderzoek ( CBSA, ZALC en UCL)   
- Bovenstaande onderzoeken kunnen in overleg los van elkaar of in combinatie met elkaar worden afgenomen.
- De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP.
- Indien wenselijk het onderzoek aangevuld met een (klassen)observatie.

Doel
- De gerichte onderzoeksvraag van de school van herkomst beantwoorden.
- In het geval van Dyslexie: een dyslexieverklaring afgeven indien hiervoor voldoende grond is.
- Handvaten voor de omgang in de schoolsituatie uitreiken.
- Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling.

Tijdsduur
Afhankelijk van het onderzoek(pakket) dat samengesteld wordt. De tijdsduur bestaat uit;
- De duur van het eigenlijke onderzoek (directe tijd).
- Het verwerken van de uitkomsten in een analyse (indirecte tijd).
- Eventueel terugkoppeling in de vorm van een gesprek.

Kosten
Informeer bij de heer P. van de Werfhorst (p.vandewerfhorst@sprengencollege.nl

Dyslexieonderzoek

Ondersteuningsvragen:
- Er ligt een concreet vermoeden van dyslexie vanuit de school van herkomst en/of ouders.
- De school van herkomst heeft niet de faciliteiten en/of specialisaties in huis om een dergelijk onderzoek zelf uit te voeren.
- Leeftijd 12-20 jaar.

Aanbod
- Het Sprengen College zoekt hierin de samenwerking met Ambelt Diagnostiek.
- Het uitvoeren van een intelligentie-onderzoek wordt gekoppeld aan een dyslexie onderzoek.
- Indien er intelligentiegegevens bekend zijn die niet ouder zijn dan 2 jaar, dan kan ervoor gekozen worden om het intelligentie-onderzoek niet uit te voeren.
- Het Sprengen College voert het intakegesprek, het intelligentieonderzoek en het adviesgesprek uit.
- Ambelt Diagnostiek doet het dyslexie onderzoek.
- Het Sprengen College schrijft de samenvatting, welke naar Ambelt Diagnostiek gestuurd wordt ter ondertekening.

Doel
- Het afgeven van een dyslexieverklaring, indien hiervoor voldoende grond wordt gevonden in het onderzoek.
- Een integratief beeld vormen van het (talige) functioneren van de leerling.

Tijdsduur
- Verwachting voor volledige dyslexie onderzoek inclusief intelligentieonderzoek is een totale besteding van 12,5 uur (intakegesprek, intelligentieonderzoek en dyslexieonderzoeken, verslaglegging en adviesgesprek).
- Indien er intelligentiegegevens bekend zijn die niet ouder zijn dan 2 jaar, dan kan het intelligentie-onderzoek eruit gehaald worden,
resulterend in de volgende tijdsbesteding:
8 uur (intakegesprek, dyslexieonderzoek, verslaglegging en adviesgesprek).

Kosten
Informeer bij de heer P. van de Werfhorst (p.vandewerfhorst@sprengencollege.nl

Mocht een onderzoek minder uren in beslag nemen dan op de offerte is vermeld, dan zal de factuur naar beneden worden bijgesteld.

Tijdelijke plaatsing buiten de school van herkomst

Back2School Herstart 2.0

Ondersteuningsvragen:
- De leerling volgt momenteel, vanwege uiteenlopende redenen zoals bijvoorbeeld langdurige ziekte, spijbelgedrag of anderszins afwijkend gedrag (zie pagina 3) geen onderwijs.
- De leerling moet weer in een schoolgaand ritme komen.
- De leerling zit meer dan vier weken thuis, zonder uitzicht op een onderwijsplek.
- De leerling is vaak al bekend bij een leerplichtambtenaar.
- Leeftijd 12-20 jaar.

Aanbod:
- De leerling blijft, als deze ingeschreven staat bij een school, daar gedurende het traject ook ingeschreven, de school van herkomst blijft hiermee verantwoordelijk voor het leveren van onderwijsmateriaal.
- De leerling volgt een op maat gemaakt programma (vastgelegd in een OPP) waarin het creëren van een schoolgaand ritme en leren-leren centraal staat.
- Indien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn.
- De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP.
- Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning.

Doel:
- Het oppakken van het vo-onderwijs op het lesniveau van de leerling en wel zodanig dat opgelopen achterstanden bij voorkeur zijn ingelopen, dan wel minimaal niet verergeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de school van herkomst.
- Voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement
- Normaliserende werking van het volgen van onderwijs benutten; zo veel mogelijk structuur bieden aan de leerling en een gezond slaap-waak ritme creëren.
- De leerling motiveren en in staat stellen weer een volledig onderwijs programma te volgen op een passende onderwijsplek.
- Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling.
- Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig).

Tijdsduur:
De leerling verblijft minimaal 4-6 weken op het Sprengen College. De totale tijdsduur wordt altijd bepaald in overleg met de school van herkomst (indien aanwezig).

Kosten
Informeer bij de heer P. van de Werfhorst (p.vandewerfhorst@sprengencollege.nl

Time-out Traject Rebound 2.0

Ondersteuningsvragen:
- De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie (zie pagina 3), het gaat hier meestal om extenaliserend gedrag.
- De leerling moet weer in een schoolgaand ritme komen of blijven.
- Leeftijd 12-20 jaar.

Aanbod:
- De leerling krijgt een (niet vrijblijvende) kans om een nieuwe start maken op de school van herkomst of zo nodig een andere vorm van onderwijs.
- Het Sprengen College onderhoudt contact met betrokken instellingen voor jeugdhulp en draagt indien gewenst zorg voor afstemming van ondersteuning en begeleiding, eventueel in de vorm van een onderwijs-zorgarrangement.
- Verzuim wordt resoluut aangepakt.
- De leerling blijft, als deze ingeschreven staat bij een school, daar gedurende het traject ook ingeschreven, de school van herkomst blijft hiermee verantwoordelijk voor het leveren van onderwijsmateriaal.
- De leerling volgt een op maat gemaakt programma (vastgelegd in een OPP) waarin onderwijs en gedragsbeïnvloeding centraal staan.
- Indien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn.
- De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP.
- Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer
naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning.

Doel:
- Blijvende gedragsverandering bij de desbetreffende leerling tot stand brengen, dusdanig dat de gedragsverandering ook kan toepassen op de school van herkomst.
- Een frisse start, waarbij de school van herkomst ook tijdelijk ontlast is.
- Het continueren van het vo-onderwijs op het lesniveau van de leerling en wel zodanig dat opgelopen achterstanden bij voorkeur zijn ingelopen, dan wel minimaal niet verergeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de school van herkomst.
- Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling.
- Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig).

Tijdsduur:
De leerling verblijft minimaal 4-6 weken op het Sprengen College. De totale tijdsduur wordt altijd bepaald in overleg met de school van herkomst (indien aanwezig).

Kosten
Informeer bij de heer P. van de Werfhorst (p.vandewerfhorst@sprengencollege.nl

Reset Op de Rails 2.0

Ondersteuningsvragen:
- De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie (Doel algemeen).
- De leerling heeft géén TLV voor speciaal onderwijs; zijn of haar problematiek is niet zwaar genoeg om een TLV te krijgen.
- De leerling moet weer in een schoolgaand ritme komen of blijven.
- Leeftijd 12-20 jaar.

Aanbod:
- Tijdelijke opvang en ondersteuning bieden aan leerlingen die in de huidige onderwijssituatie niet meer te handhaven zijn, maar waarvan de problematiek nog (net) niet zwaar genoeg is voor een TLV.
- De leerling blijft, als deze ingeschreven staat bij een school, daar gedurende het traject ook ingeschreven, de school van herkomst blijft hiermee verantwoordelijk voor het leveren van onderwijsmateriaal.
- De leerling volgt een op maat gemaakt programma (vastgelegd in een OPP) waarin onderwijs en gedragsbeïnvloeding centraal staan.
- Indien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn.
- De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP.
- Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning.

Doel:
- Een frisse start, waarbij de school van herkomst ook tijdelijk ontlast is: terugkeer naar de school van herkomst of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning.
- Voorkomen dat de (gedrags)problematiek zwaarder wordt.
- Blijvende gedragsverandering bij de desbetreffende leerling tot stand brengen, dusdanig dat de gedragsverandering ook kan toepassen op de school van herkomst.
- Het continueren van het vo-onderwijs op het lesniveau van de leerling en wel zodanig dat opgelopen achterstanden bij voorkeur zijn ingelopen, dan wel minimaal niet verergeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de school van herkomst.
- Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling.
- Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig).

Tijdsduur:
De leerling verblijft minimaal 4-6 weken op het Sprengen College. De totale tijdsduur wordt altijd bepaald in overleg met de school van herkomst (indien aanwezig). Deze trajecten duren wel maximaal 1 jaar.

Kosten
Informeer bij de heer P. van de Werfhorst (p.vandewerfhorst@sprengencollege.nl

Observatieplek in het VSO

Ondersteuningsvragen:
- De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie (Doel algemeen).
- Er ligt een concrete hulpvraag met betrekking tot inzicht verkrijgen in het sociaal-emotioneel welzijn en/of cognitieve capaciteiten van de leerling en de daarbij behorende onderwijsbehoeften. Het (uitgebreid) laten observeren van de leerling is hierbij wenselijk.
- De school van herkomst heeft niet de faciliteiten en/of specialisaties in huis om een dergelijk onderzoek zelf uit te voeren.
- Leeftijd 12-20 jaar.

Aanbod:
- In overleg wordt er besloten of de leerling meedraait in een speciale observatie groep of dat hij of zij meedraait in een bestaande groep.
- De leerling blijft, als deze ingeschreven staat bij een school, daar gedurende het traject ook ingeschreven, de school van herkomst blijft hiermee verantwoordelijk voor het leveren van onderwijsmateriaal.
- De leerling volgt een op maat gemaakt programma (vastgelegd in een OPP), waarbij het doen van uitgebreid onderzoek en continueren van onderwijs centraal staan.
- Op basis van de specifieke hulpvraag van de school van herkomst: een gerichte observatie, (eventueel aangevuld met didactisch onderzoek, niveaubepaling en/of psychodiagnostiek).
- De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP.
- Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning.

Doel:
- De gerichte observatievraag van de school beantwoorden.
- Handvaten voor de omgang in de schoolsituatie uitreiken.
- Advies geven met betrekking tot eventueel wenselijk vervolgonderzoek.
- Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling.
- Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig).

Tijdsduur:
De leerling verblijft minimaal 4-6 weken op het Sprengen College. De totale tijdsduur wordt altijd bepaald in overleg met de school van herkomst (indien aanwezig).

Kosten
Informeer bij de heer P. van de Werfhorst (p.vandewerfhorst@sprengencollege.nl

Met een rechte rug

Ondersteuningsvragen:
- De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie (Doel algemeen).
- Er ligt een concrete hulpvraag met betrekking tot inzicht verkrijgen in het sociaal-emotioneel en/of cognitief functioneren van de leerling.
- De leerling wordt op de huidige school (langdurig en of ernstig) gepest.
- De leerling is depressief of heeft depressieve klachten.
- Leeftijd 12-20 jaar.

Aanbod:
- De leerling kan gebruik maken van de Psychomotore therapie (PMT).
- De leerling kan deel nemen aan de sociale vaardigheid (SoVa) training.
- De leerling kan deelnemen aan de Bosweek (zie 'Extra ondersteuning in het reguliere onderwijs').
- De leerling blijft, als deze ingeschreven staat bij een school, daar gedurende het traject ook ingeschreven, de school van herkomst blijft hiermee verantwoordelijk voor het leveren van onderwijsmateriaal.
- De leerling volgt een op maat gemaakt programma (vastgelegd in een OPP) waarin het verwerken van eventuele trauma's en het ontwikkelen van sociale vaardigheden centraal staat.
- Indien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn.
- De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP.
- Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning.

Doel:
- De leerling heeft zijn of haar sociale vaardigheden vergroot; hij of zij is hierdoor meer weerbaar en kan op een adequate manier voor zichzelf opkomen.
- De leerling krijgt inzicht in zijn of haar eigen kwaliteiten, valkuilen, grenzen en probleemoplossend vermogen.
- De leerling krijgt weer plezier in het volgen van onderwijs.
- Het continueren van het vo-onderwijs op het lesniveau van de leerling en wel zodanig dat opgelopen achterstanden bij voorkeur zijn ingelopen, dan wel minimaal niet verergeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de school van herkomst.
- Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling.
- Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig).

Tijdsduur:
De leerling verblijft minimaal 4-6 weken op het Sprengen College. De totale tijdsduur wordt altijd bepaald in overleg met de school van herkomst (indien aanwezig).

Kosten
Informeer bij de heer P. van de Werfhorst (p.vandewerfhorst@sprengencollege.nl

Symbiose tussen het Sprengen College en andere vormen van onderwijs

Symbiose tussen het Sprengen College en ROC Deltion

Ondersteuningsvragen:
- De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie (Doel algemeen).
- Echter, de leerling kan het volgen van onderwijs op sommige (praktijk) vlakken op een school voor regulier voortgezet onderwijs aan.
- De leerling heeft moeite om het niveau 1F te behalen.
- Leeftijd 16-23 jaar.

Aanbod:
- Leerlingen staat ingeschreven bij het ROC Deltion óf het Sprengen College en hebben zo de mogelijkheid om een deel van het onderwijs op respectievelijk het Sprengen College/ROC Deltion te volgen.
- De leerling volgt deels onderwijs samen met leerlingen die ingeschreven staan bij het ROC Deltion.
- In het individuele plan van de leerling worden afspraken opgenomen met betrekking tot de voorwaarden waaronder de vastgestelde onderwijsdelen en -vakken op het Sprengen College gevolgd worden.
- De leerling profiteert enerzijds van de gerichte en meer individuele aanpak die het VSO kan bieden en waar mogelijk van de aanpak die het ROC kan bieden.
- Het is voor leerlingen van het Sprengen College die 16 jaar of ouder zijn, op deze manier ook mogelijk om (onder voorwaarden) examens te maken via het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo).
- De leerling volgt een op maat gemaakt programma (vastgelegd in een OPP), waarin staat vastgelegd welke doelen er op de respectievelijke onderwijsinstellingen moeten worden behaald.
- Indien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn.
- De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP.
- Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning.

Doel:
- Het continueren van het vo/mbo-onderwijs op het lesniveau van de leerling en wel zodanig dat opgelopen achterstanden bij voorkeur zijn ingelopen, dan wel minimaal niet verergeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de school van herkomst.
- De leerling stimuleren om, op de gebieden waarop de leerling hier aan toe is, onderwijs te volgen op het ROC.
- De eventuele definitieve overstap of terugkeer naar het ROC wordt kleiner gemaakt.
- Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling.
- Doorstroom/terugkeer naar het ROC of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig).

Tijdsduur:
- Een minimum van 3 uur per week (180 minuten) dat een leerling les krijgt op het ROC.
- De inspectie hanteert als richtlijn een verhouding van 60:40. Dat betekent dat het aantal onderwijsuren dat door het regulier onderwijs/ ROC wordt verzorgd 60% mag zijn van het totaal aantal uren dat de school gemiddeld per week verzorgt. Mochten er meer onderwijsuren in het regulier onderwijs worden gevolgd, dan geldt het principe 'pas toe of leg uit'.  Pieter kijkt nog na of deze informatie actueel is.

Kosten
Informeer bij de heer P. van de Werfhorst (p.vandewerfhorst@sprengencollege.nl

Arrangementen VSO (interne arrangementen)

Toeleidingtraject: arbeid/dagbesteding

Ondersteuningsvragen:
- De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie (zie Doel algemeen).
- De leerling zit vaak meer dan vier weken thuis, zonder uitzicht op een onderwijsplek.
- De leerling heeft doorgaans een cognitief niveau dat lager dan 70 (IQ) is.
- Terugleiden naar regulier onderwijs is voor deze leerling geen optie.
- De leerling heeft een geringe sociale zelfredzaamheid, die maakt dat hij of zij een beschermde omgeving behoeft om in te werken.
- Leeftijd 16-20 jaar.

Aanbod:
- Het Sprengen College zoekt hierin de samenwerking van Felua en/of Campus Jeugdzorg en met haar ketenpartners in het bedrijfsleven die beschermde stageplekken bieden en een intensieve (stage)begeleiding bieden.
- De leerling staat ingeschreven bij het Sprengen College.
- Het Sprengen College creëert een onderwijssituatie die nauw aansluit bij de arbeidssituatie.
- Certificaten behalen is mogelijk.
- Drijvende ambachtsschool (zie website).
- De leerling volgt een op maat gemaakt programma (vastgelegd in een OPP) waarin onderwijs en gedragsbeïnvloeding centraal staan.
- Indien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn.
- De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP.
- Een (in overleg vastgestelde) gefaseerde en begeleide (warme overdracht) uitstroom naar arbeid, een sociale werkplek of stage.

Doel:
- Begeleide uitstroom naar arbeid of dagbesteding.
- Bij de uitstroom naar arbeid wordt er gewerkt aan een werkplaats met een contract.
- Een realistisch beeld creëren van de arbeidssituatie.
- Creëren van een goede basiswerkhouding (sociale aanpassing op de werkplek).

Tijdsduur:
Trajecten in dit arrangement worden altijd volledig, in overleg, gepersonaliseerd, waardoor het tijdspad kan verschillen.

Kosten
Informeer bij de heer P. van de Werfhorst (p.vandewerfhorst@sprengencollege.nl

Onderwijs-herintegratie voor verslaafde jongeren

Ondersteuningsvragen:
- De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie (zie Doel algemeen).
- De leerling heeft een afhankelijkheidsverslaving, in welke vorm dan ook.
- De leerling moet weer in een schoolgaand ritme komen of blijven.
- De leerling ontvangt momenteel een vorm van preventieve, ambulante of intensieve begeleiding voor deze verslaving of wordt hiervoor aangemeld bij Tactus Verslavingszorg.
- Leeftijd 12-20 jaar

Aanbod:
- Het Sprengen College is hierin de onderwijspartner van Tactus Verslavingszorg.
- Er wordt in samenspraak met Tactus Verslavingszorg gekeken naar een passend begeleidingstraject (vastgelegd in een OPP). Wanneer de verslaving van de leerling op de voorgrond staat, heeft dit de prioriteit binnen de opleiding.
- De leerling blijft, als deze ingeschreven staat bij een school, daar gedurende het traject ook ingeschreven, de school van herkomst blijft hiermee verantwoordelijk voor het leveren van onderwijsmateriaal.
- Indien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn.
- De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP.
- Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning.

Doelen:
- Het aantal problematisch gebruikende jongeren terugdringen.
- De eenduidigheid en de kwaliteit van de zorg en het onderwijs waarborgen.
- Normaliserende werking van het volgen van onderwijs benutten; zo veel mogelijk structuur bieden aan de leerling en een gezond slaap-waak ritme creëren.
- Het continueren van het vo-onderwijs op het lesniveau van de leerling en wel zodanig dat opgelopen achterstanden bij voorkeur zijn ingelopen, dan wel minimaal niet verergeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de school van herkomst.
- Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig).

Tijdsduur:
De leerling verblijft minimaal 4-6 weken op het Sprengen College. De totale tijdsduur wordt altijd bepaald in overleg met de school van herkomst (indien aanwezig)of Tactus Verslavingszorg.

Kosten
Informeer bij de heer P. van de Werfhorst (p.vandewerfhorst@sprengencollege.nl

Onderwijs-herintegratietraject: TBO (na detentie)

Ondersteuningsvragen:
- De leerling heeft een reclasseringsmaatregel of een maatregel opgelegd door de Raad van de Kinderbescherming.
- De taakstraf bestaat uit minimaal 25 uur.
- De leerling moet weer in een schoolgaand ritme komen.
- Er is (nog) geen zicht op de onderwijsbehoeften van de desbetreffende leerling.
- De leerling is in staat een (aangepast) onderwijsprogramma te volgen.
- Er is hier vaak sprake van een taakstrafvergoeding.
- De leerling heeft aanvullend begeleiding vanuit de Reclassering/ Raad van de Kinderbescherming.
- Leeftijd 12-23 jaar.

Aanbod:
- De leerling staat ingeschreven bij het Sprengen College of het Sprengen College is de uitvoerende partij namens de Reclassering of Raad van de Kinderbescherming.
- Deelname aan het programma 'De Bosweek' (zie De 'Bosweek'/ Buitengewoonte).
- Intensieve begeleiding bij het afronden van de taakstraf(fen).
- Samenwerking met andere instanties die een aangepaste werkomgeving bieden, geschikt voor het uitvoeren van taakstraffen.
- Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning.

Doel:
- Met goed gevolg afronden van de taakstrafuren.
- De leerling motiveren en in staat stellen weer een volledig onderwijs programma te volgen op een passende onderwijsplek.
- Normaliserende werking van het volgen van onderwijs benutten; zo veel mogelijk structuur bieden aan de leerling en een gezond slaap-waak ritme creëren.
- Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling.
- Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig).

Tijdsduur:
Trajecten in dit arrangement zijn sterk afhankelijk van de duur van de taakstraf/ opgelegde maatregel. Er wordt daarom altijd een, in overleg, gepersonaliseerd tijdpad afgesproken.

Kosten
Informeer bij de heer P. van de Werfhorst (p.vandewerfhorst@sprengencollege.nl

Traject Thuiszitters Voortgezet Onderwijs (TTVO)

Ondersteuningsvragen:
- De leerling volgt momenteel, vanwege uiteenlopende redenen zoals bijvoorbeeld langdurige ziekte, spijbelgedrag of anderszins afwijkend gedrag (zie pagina 3) geen onderwijs.
- De inschatting is dat het, binnen een schooljaar, terugkeren naar het reguliere onderwijs voor deze leerling niet haalbaar is.
- De leerling heeft wel of geen ontheffing van de leerplicht, maar is in elk geval bekend bij de leerplichtambtenaar en deze stemt in met het arrangement TTVO.
- De leerling zit meer dan vier weken thuis, zonder uitzicht op een onderwijsplek.
- De leerling is niet in staat te functioneren in een traditioneel schoolsysteem en heeft eventueel thuisbegeleiding hierin nodig.
- De leerling moet weer in een schoolgaand ritme komen.
- De leerling moet een zorgindicatie (BJZ / CIZ/PGB) hebben of er moet in overleg met het Sprengen College gekeken worden naar een passend maatwerktraject (pagina 30).
- Leeftijd 12-20 jaar.

Aanbod:
- De leerling staat ingeschreven bij het Sprengen College.
- Het Sprengen College zoekt hierin de samenwerking met de Stichting Horizon (die veel ervaring heeft met autistische kinderen) en het Instituut Voor Individuele Ontwikkeling (IVIO) die ervaring hebben met afstandsonderwijs.
- Begeleiding wordt, door een IVIO-vakdocent en een groepsdocent, geboden in de thuissituatie (individueel) of vindt plaats in de dagtrainingscentra (groepen van maximaal vijf leerlingen). Deze begeleiding vindt in principe dagelijks plaats, maar in overleg kan de frequentie aangepast worden.
- De leerling volgt een op maat gemaakt programma met een geïntegreerde zorg-onderwijs aanpak (vastgelegd in een OPP) waarin het 'leren-leren', de sociale interactie en het creëren van een schoolgaand ritme centraal staan.
- Indien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn.
- De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP.
- Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning.

Doel:
- Voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement.
- De leerling weer leren eigen regie te nemen en de zelfredzaamheid te vergroten. Opdat de leerling weer voldoen aan de twee belangrijkste voorwaarden om onderwijs te kunnen volgen.
- Normaliserende werking van het volgen van onderwijs benutten; zo veel mogelijk structuur bieden aan de leerling en een gezond slaap-waak ritme creëren.
- De leerling te motiveren en in staat stellen weer een volledig onderwijs programma te volgen op een passende onderwijsplek.
- Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling.
- Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig).

Tijdsduur:
Terugkeer zal nooit binnen een schooljaar zijn, de totale tijdsduur wordt bepaald in overleg met de school van herkomst (indien aanwezig).

Kosten
Informeer bij de heer P. van de Werfhorst (p.vandewerfhorst@sprengencollege.nl

Junior Traject

Ondersteuningsvragen:
- De leerling laat extreem (!) afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie (zie Doel algemeen).
- De directe overstap naar het VSO is nog te groot, een gewenningsperiode met extra begeleiding is noodzakelijk voor deze leerling.
- De leerling kan een dubbeldiagnose hebben.
- Alle andere pogingen en arrangementen die zijn ingezet om te komen tot het volgen van onderwijs zijn al mislukt.
- Leeftijd 11-14 jaar.

Aanbod:
- Het Sprengen College zoekt hierin de samenwerking met haar zorgpartners Accare en Lijn 5.
- De leerling blijft, als deze ingeschreven staat bij een school, daar gedurende het traject ook ingeschreven, de school van herkomst blijft hiermee verantwoordelijk voor het leveren van onderwijsmateriaal.
- De leerling volgt een op maat gemaakt programma (vastgelegd in een OPP) waarin het ontwikkelen van sociale vaardigheden, bevorderen van cognitieve ontwikkeling en voorbereiden op het VSO centraal staat. Dit gebeurt door middel van o.a. huiswerkbegeleiding en trainingen gericht op SoVa.
- Indoen nodig: door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn.
- De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP.
- Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning.

Doel:
- Voorbereiden op de overstap naar het VSO.
- Het continueren van het vo-onderwijs op het lesniveau van de leerling en wel zodanig dat opgelopen achterstanden bij voorkeur zijn ingelopen, dan wel minimaal niet verergeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de school van herkomst.
- De leerling motiveren en in staat stellen weer een volledig onderwijs programma te volgen op een passende onderwijsplek.
- Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling.
- Doorstroom/terugkeer naar het VSO of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig).

Tijdsduur:
De leerling verblijft minimaal 4-6 weken op het Sprengen College. De totale tijdsduur wordt altijd bepaald in overleg met de school van herkomst (indien aanwezig).

Kosten
Informeer bij de heer P. van de Werfhorst (p.vandewerfhorst@sprengencollege.nl

Maatwerktraject

Uiteraard levert het Sprengen College maatwerk bij alle arrangementen die zij leveren. Er zijn echter leerlingen waarbij geen van voorgaande arrangementen helemaal passend blijkt. Mocht dit voor uw leerling het geval zijn, neem dan contact op met het Sprengen College.

Wij zullen dan in samenspraak met u, kijken naar een passend onderwijs(zorg)traject voor de desbetreffende leerling. Specifiek aanbod, kosten en tijdsduur worden hierbij altijd in overleg afgesproken.

Beschikbare onderzoek(pakketten) bijlagen

Intelligentieonderzoek:

WAIS-IV-NL

De WAIS-IV-NL meet de algemene intelligentie, het IQ, van adolescenten en volwassenen. De vijftien subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.

De WAIS-IV-NL is een individueel toepasbaar klinisch instrument waarmee het intellectuele vermogen van adolescenten en volwassenen tussen de 16 en 84:11 jaar kan worden bepaald. De WAIS-IV-NL kan ingezet worden als psycho-educationele test, als hulpmiddel bij klinisch onderzoek en om neuropsychologische en psychiatrische stoornissen vast te stellen.

Tijdsduur:
180 minuten directe tijd
90 minuten indirecte tijd

Persoonlijkheidsonderzoek (CBSA, ZALC UCL)
CBSA

In kaart brengen van emotionele- en/of gedragsproblemen bij adolescenten.
De CBSA geeft op een gestandaardiseerde wijze inzicht in de manier waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij zijn eigen vaardigheden en adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat. De 35 items van de CBSA zijn onder te verdelen in zes subschalen: Schoolvaardigheden, Sociale acceptatie, Sportieve vaardigheden, Fysieke verschijning, Gedragshouding en Gevoel van eigenwaarde.

De vragenlijst is genormeerd voor zowel Vlaamse als Nederlandse adolescenten en kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek voor klinische doeleinden, voor psychodiagnostisch onderzoek door jeugdhulpverleningsinstellingen, door GGZ en bij evaluaties van therapeutische interventies. De CBSA kan de diagnostiek van adolescenten met emotionele- en/of gedragsproblemen op een objectieve manier ondersteunen.

ZALC

Meten van de ego-ontwikkeling:
De ZALC is de Nederlandstalige bewerking van Jane Loevingers, Washington University Sentence Completion Test of Ego Development (WUSCT). Het is een zinnenaanvullijst waarmee de psycho-sociale of sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren (8 t/m 25 jaar) kan worden gemeten. Op basis van 32 'itemscores' wordt één 'totaalscore' berekend, die indicatief is voor eht ego-ontwikkelingsstadium van het kind of de jongere. De ZALC maakt onderscheid tussen vijf ego-stadia: impulsief, zelfbeschermend, conformistisch, zelfbewust en verantwoordelijk. Op basis van een vergelijking met leeftijdsgegevens kan een indruk worden verkregen van de ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten. Er zijn zes verschillende versies van de ZALC: een versie voor 8-12-jarigen, 13-18-jarigen en 19-25-jarigen. Voor elke leeftijdsgroep is er een aparte versie voor meisjes/vrouwen en jongens/mannen.

UCL

Bepalen van de wijze waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen.
De UCL meet copinggedrag, dat wil zeggen de manier waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle situaties. Coping wordt hierbij opgevat als een persoonlijkheidsstijl. De UCL bestaat uit 47 items verdeeld over zeven schalen: Actief aanpakken, Palliatieve reactie, Vermijden, Sociale steun zoeken, Passief reactiepatroon, Expressie van emoties en Geruststellende gedachten. Alle items worden beoordeeld op een vierpuntsschaal: zelden of niet, soms, vaak, zeer vaak.

Tijdsduur:
Voor bovenstaande combinatie (CBSA, ZALC, UCL) van persoonlijkheidsvragenlijsten geldt:
25 minuten directe tijd
45 minuten indir