Onderwijszorgarrangement Details van het onderwijszorgarrangement

Sprengen College onderwijszorg

Time-Out

De ondersteuning bij internaliserende en/of externaliserende gedragsproblematiek is altijd op maat en individueel. De extra ondersteuning die nodig is voor de specifieke doelgroep waar het Sprengen College op gericht is, overstijgt de ondersteuningscapaciteiten van het reguliere onderwijs, maar ook die van het speciaal onderwijs. De basisondersteuning op het Sprengen College is daarom standaard extra ondersteuning gericht op de zeer zware individuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen met ernstige internaliserende en/of externaliserende gedragsproblematiek. Zie ook Back2school

Thuiszitters

De inschatting is dat het, binnen een schooljaar, terugkeren naar het reguliere onderwijs voor deze leerling niet haalbaar is. Het Sprengen College streeft ernaar om, middels een combinatie van testen, te komen tot een beknopt doch integer beeld van de jongere. Zodat een terugkeren naar het reguliere onderwijs mogelijk wordt.

Back2school

De leerling beschikt over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Afgegeven voor langere of kortere periode. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend door de Commissie Toewijzing (CT) van het Samenwerkingsverband. Gezien het Sprengen College samenwerkt met meerdere Samenwerkingsverbanden (SWV's) kunnen de criteria en/of routes voor deze aanvraag verschillen. De aanvraag voor een TLV wordt gedaan door de school waar de leerling op dat moment aangemeld is of ingeschreven staat. Het Sprengen College kan in overleg eventueel ondersteunen bij het aanvragen van een TLV. Een TLV is geldig in heel Nederland. Zie: Aanbod onderwijszorgarrangementen Sprengen College

JuniorTraject

De directe overstap naar het VSO is nog te groot, een gewenningsperiode met extra begeleiding is noodzakelijk voor deze leerling.

Observatieplek VSO

De gerichte onderzoeksvraag van de school van herkomst beantwoorden. Het Sprengen College streeft ernaar om, middels een combinatie van testen, te komen tot een beknopt doch integer beeld van de jongere. Didactisch onderzoek en/of Intelligentieonderzoek/ niveaubepaling (WAIS IV) Persoonlijkheidsonderzoek (CBSA, ZALC en UCL) Onderzoeken kunnen in overleg los van elkaar of in combinatie met elkaar worden afgenomen. De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP Indien wenselijk het onderzoek aangevuld met een (klassen)observatie.

Onderzoek (pakket1)

De gerichte onderzoeksvraag van de school van herkomst beantwoorden. Het Sprengen College streeft ernaar om, middels een combinatie van testen, te komen tot een beknopt doch integer beeld van de jongere. Didactisch onderzoek en/of Intelligentieonderzoek/ niveaubepaling (WAIS IV) Persoonlijkheidsonderzoek (CBSA, ZALC en UCL) Onderzoeken kunnen in overleg los van elkaar of in combinatie met elkaar worden afgenomen. De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP Indien wenselijk het onderzoek aangevuld met een (klassen)observatie.