Onderwijszorgarrangement Details van het onderwijszorgarrangement

Arrangement/ Thuiszitters

De inschatting is dat het, binnen een schooljaar, terugkeren naar het reguliere onderwijs voor deze leerling niet haalbaar is.

Het Sprengen College streeft ernaar om, middels een combinatie van testen, te komen tot een beknopt doch integer beeld van de jongere. Zodat een terugkeren naar het reguliere onderwijs mogelijk wordt.

Sleutel details

Inlog cliënt (onderwijszorg account)
http://www.sprengencollege.nl/onderwijszorg/
Datum
31 dec 2014
Relatie/cliënten
Leerlingen op afstand van onderwijs (leerlingen en scholen)
Locatie van gekozen arrangement
Wapenveld (Sprenegen)
Terug naar overzicht

Ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding

Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig).

Arrangementen Thuiszitters Voortgezet Onderwijs (TTVO)


Ondersteuningsvragen
 • De leerling volgt momenteel, vanwege uiteenlopende redenen zoals bijvoorbeeld langdurige ziekte, spijbelgedrag of anderszins afwijkend gedrag Zie: Aanbod onderwijszorgarrangementen Sprengen College geen onderwijs
 • De inschatting is dat het, binnen een schooljaar, terugkeren naar het reguliere onderwijs voor deze leerling niet haalbaar is
 • De leerling heeft wel of geen ontheffing van de leerplicht, maar is in elk geval bekend bij de leerplichtambtenaar en deze stemt in met het arrangement TTVO
 • De leerling zit meer dan vier weken thuis, zonder uitzicht op een onderwijsplek
 • De leerling is niet in staat te functioneren in een traditioneel schoolsysteem en heeft eventueel thuisbegeleiding hierin nodig
 • De leerling moet weer in een schoolgaand ritme komen
 • De leerling moet een zorgindicatie (BJZ / CIZ/PGB) hebben of er moet in overleg met het Sprengen College gekeken worden naar een passend maatwerktraject.
 • Leeftijd 12-20 jaar.
   Zie: Beschikbare onderzoek(pakketten)

Aanbod
 • De leerling staat ingeschreven bij het Sprengen College middels TLV of wordt iov particulier bekostigd
 • Het Sprengen College zoekt hierin de samenwerking met de Stichting Horizon (die veel ervaring heeft met autistische kinderen) en het Instituut Voor Individuele Ontwikkeling, IVIO (die ervaring hebben met afstandsonderwijs)
 • Begeleiding wordt, door een IVIO-vakdocent en een groepsdocent, geboden in de thuissituatie (individueel) of vindt plaats in de dagtraining-centra (groepen van maximaal vijf leerlingen): deze begeleiding vindt in principe dagelijks plaats, maar deze frequentie kan in overleg aangepast worden
 • De leerling volgt een op maat gemaakt programma met een geïntegreerde zorg-onderwijs aanpak (vastgelegd in een OPP) waarin het 'leren-leren', de sociale interactie en het creëren van een schoolgaand ritme centraal staan
 • ndien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn
 • De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP
 • Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning

Doel
 • Voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement
 • De leerling weer leren eigen regie te nemen en de zelfredzaamheid te vergroten, opdat de leerling weer kan voldoen aan de twee belangrijkste voorwaarden om onderwijs te kunnen volgen
 • Normaliserende werking van het volgen van onderwijs benutten; zo veel mogelijk structuur bieden aan de leerling en een gezond slaap-waak ritme creëren
 • De leerling te motiveren en in staat stellen weer een volledig onderwijs programma te volgen op een passende onderwijsplek
 • Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling
 • Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig)

Tijdsduur

Terugkeer zal nooit binnen een schooljaar zijn, de totale tijdsduur wordt bepaald in overleg met de school van herkomst (indien aanwezig).

Kosten

In bezit van TLV

Particulier

Kosten afhankelijk van het samengestelde traject


TLV voor langere of kortere periode

1 TLV

De leerling beschikt over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven voor langere of kortere periode. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend door de Commissie Toewijzing (CT) van het Samenwerkingsverband. Gezien het Sprengen College samenwerkt met meerdere Samenwerkingsverbanden (SWV’s) kunnen de criteria en/of routes voor deze aanvraag verschillen. De aanvraag voor een TLV wordt gedaan door de school waar de leerling op dat moment aangemeld is of ingeschreven staat. Het Sprengen College kan in overleg eventueel ondersteunen bij het aanvragen van een TLV. Een TLV is geldig in heel Nederland.


Onze aanpak

Wat betreft het aanbod dat door het Sprengen College gedaan wordt, geldt het volgende: Alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, bieden bepaalde randvoorwaarden in hun programma, ook al worden deze voorwaarden niet bij elk arrangement opnieuw aangehaald.  

Alle arrangementen in deze brochure bieden de leerling:

 • Het werken in kleine groepen (maximaal 8 leerlingen)
 • In de brochure wordt herhaaldelijk gesproken over een ontwikkelingsperspectief, een ‘OPP’ (hierbij geldt dat er voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn een ‘plan van aanpak’ gemaakt zal worden in plaats van een OPP)
 • De arrangementen zijn vaak een tijdelijke oplossing voor een onhoudbare situatie op de school van herkomst die is ontstaan en waarbij de desbetreffende leerling van onderwijs verstoken dreigt te raken
 • Er is een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een ‘vangnetconstructie’ te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg

De resultaten uit dit traject

Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling...