Onderwijszorgarrangement Details van het onderwijszorgarrangement

Arrangement/ Met een rechte rug

Gezien elke leerling die bij het Sprengen College wordt aangemeld voor onderwijs of een arrangement een unieke en vaak complexe achtergrond heeft, streeft het Sprengen College ernaar om de geboden zorg zo passend en individueel mogelijk te maken.

Er wordt daarom altijd een intakegesprek gevoerd en er wordt een uitgebreide dossieranalyse gedaan om leerling -specifieke informatie te vergaren (profielschets). Indien gewenst of noodzakelijk kan deze intake aangevuld worden met een (psychodiagnostisch of didactisch)onderzoek of assessment waarbij het in kaart brengen van de specifieke onderwijsbehoeften centraal staat. Voor alle arrangementen die in deze brochure worden genoemd geldt dan ook dat deze altijd (op basis van de profielschets) worden voorzien van een passend plan, toegespitst op de individuele leerling en diens situatie.

Sleutel details

Inlog cliënt (onderwijszorg account)
http://www.sprengencollege.nl
Datum
08 jan 2015
Relatie/cliënten
Leerlingen
Locatie van gekozen arrangement
Wapenveld
Terug naar overzicht

Psychomotore therapie

De leerling volgt een op maat gemaakt programma (vastgelegd in een OPP) waarin het verwerken van eventuele trauma's en het ontwikkelen van sociale vaardigheden centraal staat.

Arrangementen Met een rechte rug


Ondersteuningsvragen
 • De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie Zie: Aanbod onderwijszorgarrangementen Sprengen College.
 • Er ligt een concrete hulpvraag met betrekking tot inzicht verkrijgen in het sociaal-emotioneel welzijn en/of cognitieve capaciteiten van de leerling en de daarbij behorende onderwijsbehoeften: het (uitgebreid) laten observeren van de leerling is hierbij wenselijk
 • De leerling wordt op de huidige school (langdurig en of ernstig) gepest
 • De leerling is depressief of heeft depressieve klachten
 • Leeftijd 12-20 jaar.

Aanbod
 • De leerling kan gebruik maken van de Psychomotore therapie (PMT)
 • De leerling kan deel nemen aan de sociale vaardigheid (SoVa) training
 • De leerling kan deelnemen aan de Bosweek (zie 'Extra ondersteuning in het reguliere onderwijs')
 • De leerling blijft, als deze ingeschreven staat bij een school, daar gedurende het traject ook ingeschreven, de school van herkomst blijft hiermee verantwoordelijk voor het leveren van onderwijsmateriaal
 • De leerling volgt een op maat gemaakt programma (vastgelegd in een OPP) waarin het verwerken van eventuele trauma's en het ontwikkelen van sociale vaardigheden centraal staat
 • Indien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn
 • De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP
 • Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning

Doel
 • De leerling heeft zijn of haar sociale vaardigheden vergroot; hij of zij is hierdoor meer weerbaar en kan op een adequate manier voor zichzelf opkomen
 • De leerling krijgt inzicht in zijn of haar eigen kwaliteiten, valkuilen, grenzen en probleemoplossend vermogen
 • De leerling krijgt weer plezier in het volgen van onderwijs
 • Het continueren van het vo-onderwijs op het lesniveau van de leerling en wel zodanig dat opgelopen achterstanden bij voorkeur zijn ingelopen, dan wel minimaal niet verergeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de school van herkomst
 • Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling
 • Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig)

Tijdsduur

De leerling verblijft minimaal 4-6 weken op het Sprengen College. De totale tijdsduur wordt altijd bepaald in overleg met de school van herkomst (indien aanwezig).

Kosten

€ 260,- p.w.


Onze aanpak

Wat betreft het aanbod dat door het Sprengen College gedaan wordt, geldt het volgende: Alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, bieden bepaalde randvoorwaarden in hun programma, ook al worden deze voorwaarden niet bij elk arrangement opnieuw aangehaald.  

Alle arrangementen in deze brochure bieden de leerling:

 • Het werken in kleine groepen (maximaal 8 leerlingen)
 • In de brochure wordt herhaaldelijk gesproken over een ontwikkelingsperspectief, een ‘OPP’ (hierbij geldt dat er voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn een ‘plan van aanpak’ gemaakt zal worden in plaats van een OPP)
 • De arrangementen zijn vaak een tijdelijke oplossing voor een onhoudbare situatie op de school van herkomst die is ontstaan en waarbij de desbetreffende leerling van onderwijs verstoken dreigt te raken
 • Er is een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een ‘vangnetconstructie’ te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg

De resultaten uit dit traject

Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling...