Onderwijszorgarrangement Details van het onderwijszorgarrangement

Arrangement/ Onderwijszorg arrangement intake

Extra ondersteuning in het reguliere onderwijs

Tijdelijke plaatsing buiten de school van herkomst
Symbiose tussen het Sprengen College en andere vormen van onderwijs
Arrangementen VSO (interne arrangementen)


Onderwijszorg arrangement beschrijving intake en procedure

Sleutel details

Inlog cliënt (onderwijszorg account)
http://www.sprengencollege.nl
Datum
31 jan 2015
Relatie/cliënten
Samenwerkingsverband
Locatie van gekozen arrangement
WAPENVELD
Terug naar overzicht

Maatwerktrajecten 2015 - 2018

Uiteraard levert het Sprengen College maatwerk bij alle arrangementen die zij leveren. Er zijn echter leerlingen waarbij geen van voorgaande arrangementen helemaal passend blijkt. Mocht dit voor uw leerling het geval zijn, neem dan contact op met het Sprengen College.

Wij zullen dan in samenspraak met u, kijken naar een passend onderwijs(zorg)traject voor de desbetreffende leerling. Specifiek aanbod, kosten en tijdsduur worden hierbij altijd in overleg afgesproken.

Beschikbare onderzoek(pakketten) bijlagen

Intelligentieonderzoek:

WAIS-IV-NL

De WAIS-IV-NL meet de algemene intelligentie, het IQ, van adolescenten en volwassenen. De vijftien subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.

De WAIS-IV-NL is een individueel toepasbaar klinisch instrument waarmee het intellectuele vermogen van adolescenten en volwassenen tussen de 16 en 84:11 jaar kan worden bepaald. De WAIS-IV-NL kan ingezet worden als psycho-educationele test, als hulpmiddel bij klinisch onderzoek en om neuropsychologische en psychiatrische stoornissen vast te stellen.

Tijdsduur:
180 minuten directe tijd
90 minuten indirecte tijd

Persoonlijkheidsonderzoek (CBSA, ZALC UCL)

CBSA

In kaart brengen van emotionele- en/of gedragsproblemen bij adolescenten.

De CBSA geeft op een gestandaardiseerde wijze inzicht in de manier waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij zijn eigen vaardigheden en adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat. De 35 items van de CBSA zijn onder te verdelen in zes subschalen: Schoolvaardigheden, Sociale acceptatie, Sportieve vaardigheden, Fysieke verschijning, Gedragshouding en Gevoel van eigenwaarde.

De vragenlijst is genormeerd voor zowel Vlaamse als Nederlandse adolescenten en kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek voor klinische doeleinden, voor psychodiagnostisch onderzoek door jeugdhulpverleningsinstellingen, door GGZ en bij evaluaties van therapeutische interventies. De CBSA kan de diagnostiek van adolescenten met emotionele- en/of gedragsproblemen op een objectieve manier ondersteunen.


Meten van de ego-ontwikkeling:

ZALC

De ZALC is de Nederlandstalige bewerking van Jane Loevingers, Washington University Sentence Completion Test of Ego Development (WUSCT). Het is een zinnenaanvullijst waarmee de psycho-sociale of sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren (8 t/m 25 jaar) kan worden gemeten. Op basis van 32 'itemscores' wordt één 'totaalscore' berekend, die indicatief is voor eht ego-ontwikkelingsstadium van het kind of de jongere. De ZALC maakt onderscheid tussen vijf ego-stadia: impulsief, zelfbeschermend, conformistisch, zelfbewust en verantwoordelijk. Op basis van een vergelijking met leeftijdsgegevens kan een indruk worden verkregen van de ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten. Er zijn zes verschillende versies van de ZALC: een versie voor 8-12-jarigen, 13-18-jarigen en 19-25-jarigen. Voor elke leeftijdsgroep is er een aparte versie voor meisjes/vrouwen en jongens/mannen.


UCL

Bepalen van de wijze waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen.


De UCL meet copinggedrag, dat wil zeggen de manier waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle situaties. Coping wordt hierbij opgevat als een persoonlijkheidsstijl. De UCL bestaat uit 47 items verdeeld over zeven schalen: Actief aanpakken, Palliatieve reactie, Vermijden, Sociale steun zoeken, Passief reactiepatroon, Expressie van emoties en Geruststellende gedachten. Alle items worden beoordeeld op een vierpuntsschaal: zelden of niet, soms, vaak, zeer vaak.


Tijdsduur:

Voor bovenstaande combinatie (CBSA, ZALC, UCL) van persoonlijkheidsvragenlijsten geldt:
25 minuten directe tijd
45 minuten indirect

Onze aanpak

Wat betreft het aanbod dat door het Sprengen College gedaan wordt, geldt het volgende: Alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, bieden bepaalde randvoorwaarden in hun programma, ook al worden deze voorwaarden niet bij elk arrangement opnieuw aangehaald.  

Alle arrangementen in deze brochure bieden de leerling:

  • Het werken in kleine groepen (maximaal 8 leerlingen)
  • In de brochure wordt herhaaldelijk gesproken over een ontwikkelingsperspectief, een ‘OPP’ (hierbij geldt dat er voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn een ‘plan van aanpak’ gemaakt zal worden in plaats van een OPP)
  • De arrangementen zijn vaak een tijdelijke oplossing voor een onhoudbare situatie op de school van herkomst die is ontstaan en waarbij de desbetreffende leerling van onderwijs verstoken dreigt te raken
  • Er is een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een ‘vangnetconstructie’ te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg

De resultaten uit dit traject

Divers bv. doorstromen naar gekozen richting en of nazorg bij het vinden van een vervolgtraject (opleiding, schol etc.)....