Waar de zorg de capaciteit van alle andere scholen overstijgt, komt het Sprengen College in beeld.

Voor wie is het Sprengen College

VSO het Sprengen College biedt Passend Onderwijs (Cluster 4, VSO-ZMOK) met een bijzonder neutrale grondslag. Het Sprengen College is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblematiek. Dermate ernstig dat deze leerlingen elders in onderwijssituaties, regulier en speciaal, uitvallen en thuis komen te zitten. Waar de zorg de ondersteuningscapaciteit van alle andere scholen overstijgt, komt het Sprengen College in beeld. Hierbij heeft tijdelijke begeleiding met terugplaatsing in een regulier of speciaal onderwijs de voorkeur.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen tussen de 14 en 18 jaar oud (een enkele uitschieter naar beneden of naar boven). Bij alle leerlingen van het Sprengen College is hulp op gebied van gedrag voorliggend aan onderwijs.

Ons onderwijs kenmerkt zich door maatwerk binnen kaders en veel praktijkmogelijkheden. Betrokken en deskundige medewerkers zetten zich in om onze leerlingen de handvatten te bieden die zij nodig hebben om zich een volwaardige plek in de maatschappij te veroveren.

Wij leren onze leerlingen dat elke dag een nieuwe kans biedt.

De leerling centraal

Het onderwijs en de begeleiding op het Sprengen College is gericht op een (nieuw)toekomst perspectief. Het Sprengen College wil leerlingen een succesbeleving laten ervaren dat hen stimuleert en handvatten biedt om door te zetten hun doel te bereiken.

Het Sprengen College ontwikkelt in samenspraak met de leerling een onderwijstraject dat tegemoet komt aan de kwaliteiten, talenten en interesses van de leerling.

Het onderwijs op het Sprengen College is gericht op maatwerk binnen kaders. Dit doet het Sprengen College onder meer door het hanteren van kleine groepen waarbinnen de individuele aandacht en begeleiding gewaarborgd is. Het onderwijs op het Sprengen College bestaat uit theorie en praktijkvakken die beantwoorden aan de leerlijnen en kerndoelen van het SLO.

Een diploma halen

Het Sprengen College biedt leerlingen doorstroom naar arbeid (Entree niveau 1F is behaald) of doorstroom naar MBO niveau 2 (2F op alle kernvakken is behaald). Om dit te bereiken volgt het Sprengen College de VSO-kerndoelen van het SLO die gericht zijn op uitstroom naar arbeid of op doorstroom naar MBO. De leerlingen doen examen in Entree 1F of 2F. Sprengen College heeft daartoe een samenwerking met het Deltion College. 

Via het Sprengen College behalen de leerlingen dus een Entree diploma.

Voor leerlingen waarbij het mogelijk is om een diploma VMBO-gl/tl of hoger te behalen werkt het Sprengen College met IVIO@School. Deze leerlingen doen dan staatsexamen.

(voor een uitgebreide beschrijving van ons aanbod verwijzen we u naar ons Schoolplan 2022-2026 op deze site)

Aangepast leerprogramma

Het Sprengen College biedt onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen, gedragsstoornissen en leerlingen met psychische klachten; tevens zijn er leerlingen die met justitie in aanraking zijn geweest, als gevolg van delinquent gedrag. Vanwege deze problemen en stoornissen blijven onderwijsprestaties achter en verloopt de onderwijsloopbaan minder succesvol. De leerlingen ondervinden hierdoor een structurele beperking in hun onderwijsparticipatie. Het Sprengen College is gespecialiseerd in het bieden van onderwijs aan deze leerlingen. Ze richt haar onderwijs dusdanig in dat er wordt ingespeeld op de individuele belemmerende, maar ook bevorderende, factoren van de leerlingen. Dit doet het Sprengen College door per individu rekening te houden met de belemmerende factoren en de bevorderende factoren te versterken. De factoren zijn vermeld in het OPP. Daarmee wordt gestuurd op succesbeleving in de schoolse situatie.

Het Sprengen College biedt individueel maatwerk binnen kaders.

Leerling ondersteuning

Het onderwijs op het Sprengen College is allereerst gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Gericht op het opdoen van succeservaringen in de relatie met volwassenen en van daaruit op succes met onderwijs.

De begeleiding van de leerling loopt als een rode draad door het onderwijsprogramma.
Elke leerling heeft een mentor en de mentor is de spin in het web rondom het netwerk van zorg van de leerling. Het onderwijs op het Sprengen College is hiermee fase 2-onderwijs. Hetgeen betekent dat naast onderwijs een groot deel van de onderwijstijd op gaat aan zorgtijd (o.a. therapieën). De verhouding onderwijs-zorg is in de meeste gevallen: 60-40.

Het Sprengen College biedt niet de zorg zelf maar werkt samen met diverse instanties die bij de leerling betrokken zijn.de zorg die het Sprengen College biedt richt zich op: leren leren.

Het laatste nieuws

Onze ambitie

Onze ambitie is alle leerlingen zorg te bieden, ook al is de complexiteit van de situatie en de problematiek nog zo groot. Ieder kind heeft recht op onderwijs en het Sprengen College wil de leerlingen waarbij dit recht dreigt te worden ontnomen, of al is ontnomen, onderwijs en ondersteuning bieden.

Onze ketenpartners

Als school zoeken wij structureel en intensief de samenwerking met onze ketenpartners. Dit om de zorg voor onze leerlingen zo veel mogelijk te optimaliseren. Ketenpartners waarmee wij samenwerken zijn onder andere:

Afdeling leerplicht van de gemeente 
CJG gemeente 
(School)maatschappelijk werk
Polikliniek Accare 
GGD/JGZ 

Diverse jeugdzorg instellingen in de regio (zowel residentieel als semi-residentieel) 
Politie 
Scholen voor PO en scholen voor VO 
Scholen voor speciaal onderwijs cluster 4 
Scholen voor speciaal basisonderwijs