Leer prestaties

Uitgangspunten en prioriteiten.

Leerprestaties vinden we belangrijk op het Sprengen College.

 • De leerling verlaat de school met een passend diploma.
 • Het Sprengen College bereidt leerlingen voor op verder leren en leven.
 • De lat wordt voor iedereen naar vermogen gelegd.
 • Uitblinken mag geen uitzondering zijn.

Leren is meer dan les alleen op het Sprengen College.

 • Sport levert een essentiële bijdrage aan een brede vorming.
 • Met muziek leer je jezelf op een andere manier kennen.
 • Je maakt kennis met kunst op allerlei gebied.
 • Iedere leerling heeft zijn eigen individuele talenten.

Je voelt je thuis op de Sprengen College.

 • Leren lukt alleen met de juiste ondersteuning en in een goede sfeer.
 • We gaan altijd respectvol met elkaar om.
 • We leren en werken in een schone groene omgeving.
 • We werken samen aan een veilige school.

Het Sprengen College is een organisatie van professionals.

 • We accepteren en respecteren de eigenheid van iedereen.
 • We zijn bereid verantwoording af te leggen.
 • We geven en nemen bij iedereen verantwoordelijkheid.
 • We spreken elkaar aan en zijn bereid te luisteren.

Het Sprengen College is een school die open van karakter is.

 • We doen recht aan verschillen en verscheidenheid.
 • We staan altijd open voor nieuwe ideeën en invalshoeken.
 • We accepteren leerlingen van allerlei komaf.
 • We gaan ervan uit dat de school nooit ‘af’ is.

Alles is er op gericht het maximale uit iedere leerling te halen en hem of haar het onderwijs te bieden waar hij of zij recht op heeft.

Één belangrijk onderdeel uit ons onderwijszorg arrangement.

Aanbod algemeen

Wat betreft het aanbod dat door het Sprengen College gedaan wordt, geldt het volgende: Alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, bieden bepaalde randvoorwaarden in hun programma, ook al worden deze voorwaarden niet bij elk arrangement opnieuw aangehaald. Alle arrangementen in deze brochure bieden de leerling:

Het werken in kleine groepen (maximaal 8 leerlingen)

In de brochure wordt herhaaldelijk gesproken over een ‘OPP’. Hierbij geldt dat er voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn een ‘plan van aanpak’ gemaakt zal worden in plaats van een OPP

De arrangementen zijn vaak een tijdelijke oplossing voor een onhoudbare situatie op de school van herkomst, die is ontstaan en waarbij de desbetreffende leerling van onderwijs verstoken dreigt te raken

Er is een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een ‘vangnetconstructie’ te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg.

Doel algemeen

Het doel van alle arrangementen is, naast hun specifieke subdoelen, te komen tot een zo normaal mogelijk functioneren in de maatschappij. De leerling moet zich binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij hoort logischerwijs ook dat er gekeken moet worden naar een passende onderwijsplek.

Voor de financiering van de arrangementen zijn er twee manieren

1: TLV

De leerling beschikt over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven voor langere of kortere periode. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend door de Commissie Toewijzing (CT) van het Samenwerkingsverband. Gezien het Sprengen College samenwerkt met meerdere Samenwerkingsverbanden (SWV’s) kunnen de criteria en/of routes voor deze aanvraag verschillen. De aanvraag voor een TLV wordt gedaan door de school waar de leerling op dat moment aangemeld is of ingeschreven staat. Het Sprengen College kan in overleg eventueel ondersteunen bij het aanvragen van een TLV. Een TLV is geldig in heel Nederland.

2: AWBZ

Indien de leerling niet beschikt over een TLV en/of de leerling 20 jaar of ouder is, kan de school van herkomst of betrokken (AWBZ)instelling het arrangement inkopen voor de leerling.

Extra ondersteuning

De extra ondersteuning die nodig is voor de specifieke doelgroep waar het Sprengen College op gericht is, overstijgt de ondersteuningscapaciteiten van het reguliere onderwijs, maar ook die van het speciaal onderwijs. De basisondersteuning op het Sprengen College is daarom standaard extra ondersteuning gericht op de zeer zware individuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen met ernstige internaliserende en/of externaliserende gedragsproblematiek.

Deze zware ondersteuning is altijd op maat en individueel.

Het Sprengen College heeft specialisten in huis die veel ervaring hebben met deze specifieke doelgroep. Gedragsdeskundigen, maatschappelijk werk, didactische specialisten en medisch specialisten werken structureel samen met onderwijskundig personeel.

Gezien elke leerling die bij het Sprengen College wordt aangemeld voor onderwijs of een arrangement een unieke en vaak complexe achtergrond heeft, streeft het Sprengen College ernaar om de geboden zorg zo passend en individueel mogelijk te maken. Er wordt daarom altijd een intakegesprek gevoerd en er wordt een uitgebreide dossieranalyse gedaan om leerling -specifieke informatie te vergaren (profielschets). Indien gewenst of noodzakelijk kan deze intake aangevuld worden met een (psychodiagnostisch of didactisch)onderzoek of assessment waarbij het in kaart brengen van de specifieke onderwijsbehoeften centraal staat. Voor alle arrangementen die in deze brochure worden genoemd geldt dan ook dat deze altijd (op basis van de profielschets) worden voorzien van een passend plan, toegespitst op de individuele leerling en diens situatie.

Alleen op deze manier kan het onderwijs(zorg)klimaat van elke unieke leerling geoptimaliseerd worden.

Arrangementen

Om ‘Wat kunnen wij bieden?’ te concretiseren bieden wij in de huidige brochure een overzicht van de door het Sprengen College aangeboden (onderwijszorg)arrangementen. Omwille van het overzicht is ervoor gekozen de arrangementen te categoriseren in de volgende categorieën:

 • Extra ondersteuning in het reguliere onderwijs
 • Tijdelijke plaatsing buiten de school van herkomst
 • Symbiose tussen het Sprengen College en andere vormen van onderwijs
 • Arrangementen VSO (interne arrangementen)

Aanmeldprocedure

Gezien elke leerling die bij het Sprengen College wordt aangemeld voor onderwijs of een arrangement een unieke en vaak complexe achtergrond heeft, streeft het Sprengen College ernaar om de geboden zorg zo passend en individueel mogelijk te maken. Er wordt daarom altijd een intakegesprek gevoerd en er wordt een uitgebreide dossieranalyse gedaan om leerling -specifieke informatie te vergaren (profielschets).

Indien gewenst of noodzakelijk kan deze intake aangevuld worden met een (psychodiagnostisch of didactisch)onderzoek of assessment waarbij het in kaart brengen van de specifieke onderwijsbehoeften centraal staat. Voor alle arrangementen die in deze brochure worden genoemd geldt dan ook dat deze altijd (op basis van de profielschets) worden voorzien van een passend plan, toegespitst op de individuele leerling en diens situatie. 

Alleen op deze manier kan het onderwijs(zorg)klimaat van elke unieke leerling geoptimaliseerd worden.

Randvoorwaarden

Leerling-kenmerken/ondersteuningsvragen algemeen

Voor alle arrangementen die in de brochure genoemd worden, kan gesteld worden dat er een aantal randvoorwaarden en ondersteuningsvragen algemeen geldend zijn. De leerling bezit namelijk de volgende kenmerken:

De leerling is in staat om een (in grote of kleine mate) aangepast onderwijsprogramma te volgen in kleine groepen

Het onderwijsniveau kan liggen van VMBO-TL/HAVO tot VWO (bepaalde arrangementen kunnen ook door leerlingen van de lagere niveau’s of MBO gevolgd worden)

De leerling vertoont afwijkend gedrag in de huidige onderwijs situatie. Dit kan een (combinatie van) de volgende gedragingen zijn: Grensoverschrijdend gedrag, zeer teruggetrokken gedrag, gedrag waarmee de loopbaan van de leerling in het geding komt (ongeoorloofd verzuim, middelengebruik etc.) en/of gedrag waarmee de veiligheid van de leerling of medeleerlingen in gevaar komt

Er wordt gebruik gemaakt van een studiewijzer, aangeleverd door de school van herkomst. Hierin staat het studieplan (en daarbij behorende lesstof) van de leerling beschreven

De leerling heeft daarmee behoefte aan meer individuele zorg en aandacht, waarmee de ondersteuningsvraag van de school van herkomst overstegen wordt