Regels en protocollen

Schoolreglement

In de schoolgids staan het schoolreglement en de kledingvoorschriften uitgebreid vermeld.

U kunt de schoolgids via deze site downloaden. Ga hiervoor naar

Het Sprengen College gaat ervan uit dat de voorschriften door de jongeren worden nagekomen. Wanneer dit niet het geval is, mag een docent de leerling hierop aanspreken. In gevallen waarin deze kledingvoorschriften niet opgaan, beslist de directie.

Klachten

Klachten over school kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie via het klachtenformulier dat op te vragen is bij de schooldirectie.

Aan de klachtencommissie kan ook een verzoek tot bemiddeling worden gedaan. Klachten worden behandeld op een zitting van de klachtencommissie.

Schorsing en verwijdering

Het Sprengen College wil een veilige school zijn. Wij hebben daarom regels en protocollen vastgesteld m.b.t. zaken die de veiligheid kunnen verhogen. 

Soms zijn incidenten ernstig van aard dat een tijdelijke toegang tot de school moet worden ontzegd.

Deze tijdelijke maatregel bestaat in eerste instantie uit een Time Out. De leerling is dan  voor de rest van de dag en de daarop volgende dag niet welkom op school. Na een herstel gesprek met betrokken medewerker, leerling en directeur kan er weer opnieuw begonnen worden. Indien een Time Out niet voldoende is kan overgegaan worden tot schorsing van 2 of meer dagen.

Een schorsing duurt in eerste instantie maximaal vijf schooldagen. In principe wordt een leerling daarna weer toegelaten op de school. Er dient een apart, goed onderbouwd besluit gemaakt te worden, wanneer de directeur besluit tot een nieuwe of verlengde schorsing van nog eens vijf schooldagen over te gaan.

Een uitzondering op de maximale duur van een schorsing kan alleen gemaakt worden als er nog overleg of onderzoek gaande is over eventuele definitieve verwijdering van de leerling. De schorsing duurt dan net zolang als de tijd die nodig is om tot een beslissing te komen over deze eventuele verwijdering.

De procedure voor zowel een schorsing als verwijdering moet zorgvuldig gehanteerd worden.

De directeur informeert (namens de Raad van Toezicht) de leerling (ouders/verzorgers) schriftelijk over:

  • De reden en de duur van de schorsing.
  • De mogelijkheid van bezwaar.
  • De wijze waarop het bezwaar kenbaar gemaakt moet worden.

Bij een schorsing van meer dan een dag is de directeur verplicht de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen. Ook worden de ouders/verzorgers van de jongere geïnformeerd door middel van een schriftelijke verklaring.

Het Sprengen College besluit welke maatregelen er worden getroffen in een dergelijke situatie. Er vindt altijd een terugkeergesprek plaats.

Naar aanleiding daarvan wordt bepaald wanneer de leerling weer naar school kan en mag terugkomen. Uiterste maatregel ‘Verwijdering’

Verwijdering is een uiterste maatregel die door de wetgever aan strikte voorwaarden is gebonden. Verwijdering kan ervoor zorgen dat een leerling geen aansluiting meer vindt bij de samenleving. Voordat het besluit tot verwijdering genomen kan worden, dient de directeur (namens de Raad van Toezicht) de leerling (wanneer die 12 jaar of ouder is) en de ouders/verzorgers te horen. Ook met de Inspectie van het Onderwijs moet overlegd worden, voordat er een besluit genomen wordt.

Definitieve verwijdering kan in principe alleen plaatsvinden wanneer de Raad van Toezicht een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. Voor leerlingen die verwijderd worden, moet een oplossing in het samenwerkingsverband gezocht worden.