Diploma's en Certificaten neem je toekomst in eigen hand!

> > > >

De kloof tussen prestaties van leerlingen van verschillende sociaaleconomische groepen is groot. Daarom vindt de Sprengen College het belangrijk om als school de diversiteit bij alle leerlingen centraal te stellen en te benutten voor het leren. Dit geldt zowel voor de instroom, doorstroom en oriëntatie (zie onze leerling zorgarrangement) van leerlingen. Alle leerlingen moeten kansen krijgen op basis van hun capaciteiten en interesses en, niet op basis van afkomst: dit wil zeggen dat alle leerlingen op Sprengen College zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Diversiteit bekijken we dan ook als meerwaarde en niet als een verhaal van "kwaliteitsverlies".

NIEUW

In een samenwerking

In een samenwerking met de Felua groep en Praktijk Centrum Bomen biedt het Sprengen College in het najaar 2015 en het voorjaar 2016 een volledig aanbod Groentrainingen voor praktijkscholing.

Cursussen groen 1

NIEUW

Bosmaaien basiscursus

Werken met de bosmaaier betekent een risico op persoonlijke ongevallen en overtreding van natuurwetgeving. Daarom worden er door de ARBO wetgeving hoge veiligheidseisen gesteld aan personen die met deze machines werken en aan de machines zelf.

Cursussen groen 2 DOWNLOAD DE FOLDER

NIEUW

Bosmaaien opfriscursus

Werken met de bosmaaier betekent een risico op persoonlijke ongevallen en overtreding van natuurwetgeving. Daarom worden er door de ARBO wetgeving hoge veiligheidseisen gesteld aan personen die met deze machines werken en aan de machines zelf. Daarnaast is het belangrijk werkzaamheden uit te voeren volgens de richtlijnen van de Flora en Faunawetgeving. Veel werkgevers en leidinggevenden van bedrijven/organisaties verplichten daarom medewerkers tot het volgen van een gedegen cursus alvorens zij met deze machine mogen gaan werken.

Cursussen groen 3 DOWNLOAD DE FOLDER

NIEUW

Kleine tuin en parkmachines

In de groensector wordt veel gebruik gemaakt van kleine tuin en parkmachines zoals de stok en heggenschaar, cirkelmaaier en de bladblazer. Om veilig te kunnen werken met dergelijke machines is het belangrijk om instructie te volgen op welke manier veilig gewerkt kan worden met deze machines.

Cursussen groen 4 DOWNLOAD DE FOLDER

NIEUW

Motorkettingzaag lichte velling

Werken met de motorkettingzaag brengt een risico op ongevallen met zich mee. Door de ARBO-wetgeving worden hoge veiligheidseisen gesteld aan personen die met deze machines werken en daarnaast ook aan de machines zelf. Veel organisaties verplichten hun medewerkers daarom tot het volgen van een gedegen training voordat zij met deze machine mogen gaan werken.

Cursussen groen 5 DOWNLOAD DE FOLDER

NIEUW

Opfriscursus Motorkettingzaag lichte velling

Werken met de motorkettingzaag brengt een risico op ongevallen met zich mee. Door de ARBO-wetgeving worden hoge veiligheidseisen gesteld aan personen die met deze machines werken en daarnaast ook aan de machines zelf.

Cursussen groen 6 DOWNLOAD DE FOLDER

NIEUW

Werken met een tak en houtversnipperaar

In de groensector wordt veel bij het vrijkomen van snoeihout steeds vaker gebruik gemaakt van een tak en of houtversnipperaar. Om veilig te kunnen werken met deze is het belangrijk om instructie te volgen op welke manier veilig gewerkt kan worden met deze machines. Maar niet alleen een instructie over het gebruik van de machines is noodzakelijk, ook het dagelijkse en periodieke onderhoud is van belang om te kunnen werken volgens de ARBO en VCA richtlijnen.

Cursussen groen 7 DOWNLOAD DE FOLDER

NIEUW

VCA Basis Veiligheid

Opdrachtgevers in de industrie, bouwnijverheid hoveniers en groenvoorzieners eisen vaak van bedrijven die werkzaamheden uitvoeren dat de medewerkers en het bedrijf VCA-gecertificeerd zijn. De VCA cursus is bedoeld voor alle operationele medewerkers van bedrijven in de industrie en bouwnijverheid.

Certificaten DOWNLOAD DE FOLDER

Persoonlijkheidsonderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek CBSA

In kaart brengen van emotionele- en/of gedragsproblemen bij adolescenten. De CBSA geeft op een gestandaardiseerde wijze inzicht in de manier waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij zijn eigen vaardigheden en adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat. De 35 items van de CBSA zijn onder te verdelen in zes subschalen: Schoolvaardigheden, Sociale acceptatie, Sportieve vaardigheden, Fysieke verschijning, Gedragshouding en Gevoel van eigenwaarde.

De vragenlijst is genormeerd voor zowel Vlaamse als Nederlandse adolescenten en kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek voor klinische doeleinden, voor psychodiagnostisch onderzoek door jeugdhulpverleningsinstellingen, door GGZ en bij evaluaties van therapeutische interventies. De CBSA kan de diagnostiek van adolescenten met emotionele- en/of gedragsproblemen op een objectieve manier ondersteunen.

Persoonlijkheidsonderzoek ZALC

Meten van de ego-ontwikkeling: De ZALC is de Nederlandstalige bewerking van Jane Loevingers, Washington University Sentence Completion Test of Ego Development (WUSCT). Het is een zinnenaanvullijst waarmee de psycho-sociale of sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren (8 t/m 25 jaar) kan worden gemeten. Op basis van 32 'itemscores' wordt één 'totaalscore' berekend, die indicatief is voor echt ego-ontwikkelingsstadium van het kind of de jongere. De ZALC maakt onderscheid tussen vijf ego-stadia: impulsief, zelfbeschermend, conformistisch, zelfbewust en verantwoordelijk. Op basis van een vergelijking met leeftijdsgegevens kan een indruk worden verkregen van de ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten. Er zijn zes verschillende versies van de ZALC: een versie voor 8-12-jarigen, 13-18-jarigen en 19-25-jarigen. Voor elke leeftijdsgroep is er een aparte versie voor meisjes/vrouwen en jongens/mannen.

Persoonlijkheidsonderzoek UCL

Bepalen van de wijze waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen. De UCL meet copinggedrag, dat wil zeggen de manier waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle situaties. Coping wordt hierbij opgevat als een persoonlijkheidsstijl. De UCL bestaat uit 47 items verdeeld over zeven schalen: Actief aanpakken, Palliatieve reactie, Vermijden, Sociale steun zoeken, Passief reactiepatroon, Expressie van emoties en Geruststellende gedachten. Alle items worden beoordeeld op een vierpuntsschaal: zelden of niet, soms, vaak, zeer vaak.

Persoonlijkheidsonderzoeken tijdsduur

Tijdsduur:
Voor bovenstaande combinatie (CBSA, ZALC, UCL) van persoonlijkheidsvragenlijsten geldt:
25 minuten directe tijd
45 minuten indirecte tijd

Onze ervaring

Maatwerktrajecten 95%

Intelligentieonderzoek 84%

Persoonlijkheidsonderzoek86%

Behalen van (gedrags)doelen verandering73%