Onderwijszorg leerling ondersteuning

Aanbod onderwijszorgarrangementen Sprengen College

BEKIJK ALLE ARRANGEMENTEN

Kort: wie wij zijn?

VSO het Sprengen College biedt Passend Onderwijs (Cluster 4, VSO-ZMOK) met een bijzonder neutrale grondslag. Het Sprengen College is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblematiek. Dermate ernstig dat deze leerlingen elders in onderwijssituaties, regulier en speciaal, uitvallen en thuis komen te zitten. Waar de zorg de ondersteuningscapaciteit van alle andere scholen overstijgt, komt het Sprengen College in beeld. Hierbij heeft tijdelijke begeleiding met terugplaatsing in een regulier of speciaal onderwijs de voorkeur.

Het Sprengen College biedt daarnaast onderwijs van VMBO tot en met VWO voor thuiszitters, veelal met behulp van online onderwijsprogramma's (IVIO@school). Docenten werken ambulant en komen bij de betreffende leerlingen thuis in eerste instantie. Daarbij is het opbouwen van vertrouwen het voornaamste doel. Op deze wijze wordt getracht de leerlingen 'open' te laten staan voor onderwijs. En uiteindelijk te bewegen richting onderwijs. Weer 'leren leren' is hierbij het uitgangspunt.

Het Sprengen College ziet het als haar verantwoordelijkheid om alle leerlingen optimale mogelijkheden te bieden om te komen tot leren.

   

Waar andere scholen geen mogelijkheden tot ondersteuning en onderwijs meer zien, begint het voor het Sprengen College.

Wat is onze ambitie?

Onze ambitie is alle leerlingen zorg te bieden, ook al is de complexiteit van de situatie en de problematiek nog zo groot. Ieder kind heeft recht op onderwijs en het Sprengen College wil de leerlingen waarbij dit recht dreigt te worden ontnomen, of al is ontnomen, onderwijs en ondersteuning bieden.


Met wie werken wij samen?

Als school zoeken wij structureel en intensief de samenwerking met onze ketenpartners. Dit om de zorg voor onze leerlingen zo veel mogelijk te optimaliseren. Ketenpartners waarmee wij samenwerken zijn onder andere:

 • Afdeling leerplicht van de gemeente
 • CJG gemeente
 • (School) maatschappelijk werk
 • polikliniek Accare
 • GGD/JGZ
 • diverse jeugdzorginstellingen in de regio (zowel residentieel als semi-residentieel)
 • Politie
 • scholen voor PO en scholen voor VO
 • scholen voor speciaal onderwijs cluster 4
 • scholen voor speciaal basisonderwijs
 • MBO/ ROC Deltion College en het Sprengen College zoekt samenwerking met het MKB wanneer het gaat om het verzorgen van stages/ arbeidsplekken

Daarnaast kunnen verschillende samenwerkingsverbanden het Sprengen College inschakelen voor ondersteuning voor de eerder genoemde specifieke doelgroep.


Wat kunnen wij bieden?

De extra ondersteuning die nodig is voor de specifieke doelgroep waar het Sprengen College op gericht is, overstijgt de ondersteuningscapaciteiten van het reguliere onderwijs, maar ook die van het speciaal onderwijs. De basisondersteuning op het Sprengen College is daarom standaard extra ondersteuning gericht op de zeer zware individuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen met ernstige internaliserende en/of externaliserende gedragsproblematiek.

Deze zware ondersteuning is altijd op maat en individueel.

Het Sprengen College heeft specialisten in huis die veel ervaring hebben met deze specifieke doelgroep. Gedragsdeskundigen, maatschappelijk werk, didactische specialisten en medisch specialisten werken structureel samen met onderwijskundig personeel.   

Arrangementen

Om bovenstaande te concretiseren bieden wij in de huidige brochure een overzicht van de door het Sprengen College aangeboden (onderwijszorg)arrangementen. Omwille van het overzicht is ervoor gekozen de arrangementen te categoriseren in de volgende categorieën:

* Extra ondersteuning in het reguliere onderwijs
* Tijdelijke plaatsing buiten de school van herkomst
* Symbiose tussen het Sprengen College en andere vormen van onderwijs
* Arrangementen VSO (interne arrangementen)


Aanmeldprocedure

Gezien elke leerling die bij het Sprengen College wordt aangemeld voor onderwijs of een arrangement een unieke en vaak complexe achtergrond heeft, streeft het Sprengen College ernaar om de geboden zorg zo passend en individueel mogelijk te maken. Er wordt daarom altijd een intakegesprek gevoerd en er wordt een uitgebreide dossieranalyse gedaan om leerling -specifieke informatie te vergaren (profielschets). Indien gewenst of noodzakelijk kan deze intake aangevuld worden met een (psychodiagnostisch of didactisch)onderzoek of assessment waarbij het in kaart brengen van de specifieke onderwijsbehoeften centraal staat. Voor alle arrangementen die in deze brochure worden genoemd geldt dan ook dat deze altijd (op basis van de profielschets) worden voorzien van een passend plan, toegespitst op de individuele leerling en diens situatie.

Alleen op deze manier kan het onderwijs(zorg)klimaat van elke unieke leerling geoptimaliseerd worden.

Randvoorwaarden

Leerling-kenmerken/ondersteuningsvragen algemeen

Voor alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, kan gesteld worden dat er een aantal randvoorwaarden en ondersteuningsvragen algemeen geldend zijn. De leerling bezit namelijk de volgende kenmerken:

 • De leerling is in staat om een (in grote of kleine mate) aangepast onderwijsprogramma te volgen in kleine groepen.
 • Het onderwijsniveau kan liggen van VMBO-TL/HAVO tot VWO (bepaalde arrangementen kunnen ook door leerlingen van de lagere niveau's of MBO gevolgd worden).
 • De leerling vertoont afwijkend gedrag in de huidige onderwijs situatie. Dit kan een (combinatie van) de volgende gedragingen zijn: Grensoverschrijdend gedrag, zeer teruggetrokken gedrag, gedrag waarmee de loopbaan van de leerling in het geding komt (ongeoorloofd verzuim, middelengebruik etc.) en/of gedrag waarmee de veiligheid van de leerling of medeleerlingen in gevaar komt.

 • Er wordt gebruik gemaakt van een studiewijzer, aangeleverd door de school van herkomst. Hierin staat het studieplan (en daarbij behorende lesstof) van de leerling beschreven.
 • De leerling heeft daarmee behoefte aan meer individuele zorg en aandacht, waarmee de ondersteuningsvraag van de school van herkomst overstegen wordt.


Aanbod algemeen

Wat betreft het aanbod dat door het Sprengen College gedaan wordt, geldt het volgende:

Alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, bieden bepaalde randvoorwaarden in hun programma, ook al worden deze voorwaarden niet bij elk arrangement opnieuw aangehaald.

Alle arrangementen in deze info pagina/brochure bieden de leerling:

 • Het werken in kleine groepen (maximaal 8 leerlingen).
 • In de brochure wordt herhaaldelijk gesproken over een 'OPP'. Hierbij geldt dat er voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn een 'plan van aanpak' gemaakt zal worden in plaats van een OPP.
 • De arrangementen zijn vaak een tijdelijke oplossing voor een onhoudbare situatie op de school van herkomst, die is ontstaan en waarbij de desbetreffende leerling van onderwijs verstoken dreigt te raken.
 • Er is een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een 'vangnetconstructie' te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg.   


Doel algemeen

Het doel van alle arrangementen is, naast hun specifieke subdoelen, te komen tot een zo normaal mogelijk functioneren in de maatschappij. De leerling moet zich binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij hoort logischerwijs ook dat er gekeken moet worden naar een passende onderwijsplek.

Voor de financiering van de arrangementen zijn er twee manieren

1 TLV

De leerling beschikt over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven voor langere of kortere periode. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend door de Commissie Toewijzing (CT) van het Samenwerkingsverband. Gezien het Sprengen College samenwerkt met meerdere Samenwerkingsverbanden (SWV’s) kunnen de criteria en/of routes voor deze aanvraag verschillen. De aanvraag voor een TLV wordt gedaan door de school waar de leerling op dat moment aangemeld is of ingeschreven staat. Het Sprengen College kan in overleg eventueel ondersteunen bij het aanvragen van een TLV. Een TLV is geldig in heel Nederland.

2 AWBZ

Indien de leerling niet beschikt over een TLV en/of de leerling 20 jaar of ouder is, kan de school van herkomst of betrokken (AWBZ)instelling het arrangement inkopen voor de leerling.