Onderwijszorgarrangement Details van het onderwijszorgarrangement

Sprengen College onderwijszorg

Aanpak en preventie

Het Sprengen College is hierin de onderwijspartner van Tactus Verslavingszorg.

Andere vormen van onderwijs

De gerichte onderzoeksvraag van de school van herkomst beantwoorden. Het Sprengen College streeft ernaar om, middels een combinatie van testen, te komen tot een beknopt doch integer beeld van de jongere. Didactisch onderzoek en/of Intelligentieonderzoek/ niveaubepaling (WAIS IV) Persoonlijkheidsonderzoek (CBSA, ZALC en UCL) Onderzoeken kunnen in overleg los van elkaar of in combinatie met elkaar worden afgenomen. De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP Indien wenselijk het onderzoek aangevuld met een (klassen)observatie.

Arbeid & dagbesteding

Begeleide uitstroom naar arbeid of dagbesteding

Buitengewoonte

Het in kaart brengen van de specifieke onderwijsbehoeften van de desbetreffende leerling, in de vorm van een geschreven analyse die eventueel in een gesprek toegelicht kan worden (géén OPP)

Herintegratietraject

Bij herintegratie is er een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een 'vangnetconstructie' te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg.

Met een rechte rug

Gezien elke leerling die bij het Sprengen College wordt aangemeld voor onderwijs of een arrangement een unieke en vaak complexe achtergrond heeft, streeft het Sprengen College ernaar om de geboden zorg zo passend en individueel mogelijk te maken. Er wordt daarom altijd een intakegesprek gevoerd en er wordt een uitgebreide dossieranalyse gedaan om leerling -specifieke informatie te vergaren (profielschets). Indien gewenst of noodzakelijk kan deze intake aangevuld worden met een (psychodiagnostisch of didactisch)onderzoek of assessment waarbij het in kaart brengen van de specifieke onderwijsbehoeften centraal staat. Voor alle arrangementen die in deze brochure worden genoemd geldt dan ook dat deze altijd (op basis van de profielschets) worden voorzien van een passend plan, toegespitst op de individuele leerling en diens situatie.

Onderwijszorg algemeen

Het Sprengen College ziet het als haar verantwoordelijkheid om alle leerlingen optimale mogelijkheden te bieden om te komen tot leren: "Waar andere scholen geen mogelijkheden tot ondersteuning en onderwijs meer zien, begint het voor het Sprengen College".

Onderwijszorg arrangement intake

Extra ondersteuning in het reguliere onderwijs Tijdelijke plaatsing buiten de school van herkomst Symbiose tussen het Sprengen College en andere vormen van onderwijs Arrangementen VSO (interne arrangementen) Onderwijszorg arrangement beschrijving intake en procedure

Reset op de Rails

Gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst Een frisse start, waarbij de school van herkomst ook tijdelijk ontlast is: terugkeer naar de school van herkomst of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning.

TBO na detentie

De leerling heeft een reclasseringsmaatregel of een maatregel opgelegd door de Raad van de Kinderbescherming.