Onderwijszorgarrangement Details van het onderwijszorgarrangement

Sprengen College onderwijszorg / Onderwijszorgarrangement

Aanpak en preventie

Het Sprengen College is hierin de onderwijspartner van Tactus Verslavingszorg.

Andere vormen van onderwijs

De gerichte onderzoeksvraag van de school van herkomst beantwoorden. Het Sprengen College streeft ernaar om, middels een combinatie van testen, te komen tot een beknopt doch integer beeld van de jongere. Didactisch onderzoek en/of Intelligentieonderzoek/ niveaubepaling (WAIS IV) Persoonlijkheidsonderzoek (CBSA, ZALC en UCL) Onderzoeken kunnen in overleg los van elkaar of in combinatie met elkaar worden afgenomen. De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP Indien wenselijk het onderzoek aangevuld met een (klassen)observatie.

Arbeid & dagbesteding

Begeleide uitstroom naar arbeid of dagbesteding

Buitengewoonte

Het in kaart brengen van de specifieke onderwijsbehoeften van de desbetreffende leerling, in de vorm van een geschreven analyse die eventueel in een gesprek toegelicht kan worden (géén OPP)

Herintegratietraject

Bij herintegratie is er een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een 'vangnetconstructie' te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg.