Onderwijszorgarrangement Details van het onderwijszorgarrangement

Sprengen College onderwijszorg / Thuiszitters

Thuiszitters

De inschatting is dat het, binnen een schooljaar, terugkeren naar het reguliere onderwijs voor deze leerling niet haalbaar is. Het Sprengen College streeft ernaar om, middels een combinatie van testen, te komen tot een beknopt doch integer beeld van de jongere. Zodat een terugkeren naar het reguliere onderwijs mogelijk wordt.